Eettiset säännöt

Suomen Lyhytterapeutit ry:n jäsenten eettiset säännöt

Nämä eettiset säännöt koskevat kaikkia Suomen Lyhytterapeutit ry:n jäseniä. Jäseneksi päästyään jäsen sitoutuu noudattamaan näitä periaatteita asianmukaisesti kaikessa omassa toiminnassaan lyhytterapeuttina. 

Suomen Lyhytterapeutit ry:n eettisten sääntöjen tarkoituksena on varmistaa lyhytterapeutteina toimivien ammattimaisuus ja uskottavuus. Eettinen työskentely on haasteellista ja eteen tulee väistämättä yllättäviä tilanteita, jotka vaativat eettistä reagointia ja ongelmien ratkaisemista. Tätä varten Suomen Lyhytterapeutit ry:llä on erikseen eettinen toimikunta, jonne jäsenet ja asiakkaat voivat tuoda tilanteita, jotka vaativat laaja-alaista eettistä pohdintaa. 

Eettiset vaatimukset: 

Vastuu asiakkaita kohtaan: 

1.     Annan koulutuksestani ja osaamisestani oikean kuvan. Kerron avoimesti, että lyhytterapia on lähtökohtaisesti matalan kynnyksen psykososiaalinen palvelu, ei Valviran nimikesuojattua psykoterapiaa.  

2.     Pidän salassa asiakkaaltani saamani tiedon, mikäli laki ei muuta edellytä (lastensuojelutarve tai henkeen tai terveyteen kohdistuva uhka).   

3.     Toteutan yleisiä tietosuojamääräyksiä. Sitoudun noudattamaan henkilötietoihin ja viestintään sovellettavia lakeja. En säilytä asiakkaan tietoja, kun lyhytterapiaprosessimme on ohi, ellei laki toisin määrää 

4.     Selvitän asiakkaalle oman roolini ja vastuuni ja hänen roolinsa ja vastuunsa. Asiakas on vastuussa siitä, että hän tuo lyhytterapeuttiseen työskentelyyn ne asiat, joiden käsittelyyn hän hakee lyhytterapeuttista apua. Hän on myös vastuussa omasta toiminnastaan tai toimimatta jättämisestään. Lyhytterapeutti on vastuussa asiakkaan prosessin ohjaamisesta.   

5.     Käytän omaa terapeutin asemaani eettisesti. Jos kohtaan eturistiriitoja, otan ne asiakkaan kanssa puheeksi. 

6.     Mikäli huomaan, että asiakas hyötyisi toisesta työmuodosta enemmän, otan asian rohkeasti esille asiakkaan kanssa ja keskustelemme muista mahdollisista tukimuodoista. En pidä asiakkaistani kiinni saadakseni siitä yksinomaan omaa (taloudellista tai henkistä) etua. 

7.     Kunnioitan asiakkaan itsemääräämisoikeutta päättää lyhytterapia missä tahansa vaiheessa hänen niin halutessaan. 

8.     Kohtelen kaikkia asiakasryhmiä tasa-arvoisesti. Vaalin kaikkien ihmisarvoa sukupuoleen, ikään, sukupuoli-identiteettiin, uskontoon, vammaan, kulttuuriin tai etniseen taustaan katsomatta.    

9.     En ryhdy minkäänlaisiin seksuaalisiin tai romanttisiin suhteisiin asiakkaideni kanssa. Huomioin asialliset läheisyyteen ja fyysiseen koskemattomuuteen liittyvät säännöt lyhytterapeuttina toimiessani. 

Vastuu omaa ammattikuntaa kohtaan (muut lyhytterapeutit): 

10.  Kun markkinoin palvelujani, annan realistisen kuvan osaamisestani, pätevyyteni tasosta, asiantuntemuksestani, kokemuksestani, koulutuksestani ja sertifioinneistani. En hämärrä tarkoituksellisesti ammatillista kenttää tai markkinoi osaamistani väärin tai epäeettisin perustein.  

11.  Viestinnässäni edistän asiakkaiden ja muiden alalla toimivien tietoisuutta näistä yhdistyksen eettisistä säännöistä ja vastuista. 

12.  Sitoudun kehittämään itseäni lyhytterapeuttina ja edistämään ammatillista kasvuani elinikäisen oppimisen periaatteella. 

13.  Huolehdin omasta jaksamisestani työnohjauksella, keskustelemalla vertaislyhytterapeuttien kanssa ja pidän työkuormani kohtuullisena, jotta pystyn olemaan aidosti läsnä asiakkailleni. 

14.  Osaan hankkia itselleni apua, jos sitä tarvitsen. Otan vastaan palautetta kollegoiltani, jos he ovat huolestuneita jaksamisestani. Haen tarvittaessa asiantuntija-apua. 

Suomen Lyhytterapeutit ry:n eettinen lupaus 

”Hyväksyn edellä mainitut eettiset säännöt ja velvoitteet ja lupaan kunnioittaa niitä suhteessa asiakkaisiini, toimeksiantajiini ja kollegoihini. Hyväksyn sen, että Suomen Lyhytterapeutit ry:n eettinen toimikunta voi pitää minua vastuullisena, jos rikon eettisiä sääntöjä ja antaa minulle huomautuksen tai erottaa minut jäsenyydestä.”